Formulari d'alta en la Penya EL CUC

Sol·licitud d'alta a la Penya EL CUC
The maximum file size is 5mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)
Done el meu consentiment per al tractament de les meues dades

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell De 27 d'abril de 2016, l'informem que les dades facilitades per vosté en aquest document seran incorporades a un fitxer automatitzat el responsable del qual és La Penya BTT El CUC, amb la finalitat d'atendre la seua sol·licitud. Les dades personals es conservaran mentre es mantinga la finalitat per a la qual han sigut demanades. Les seues dades no es cediran a cap fitxer excepte quan procedisca per obligacions legals. Així mateix, l'informem de la possibilitat que vosté té d'exercitar els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de dades, així com sol·licitar que es limite el tractament de les seues dades personals o oposar-se al mateix, per mitjà d'un escrit a qual s’acompanyarà de fotocòpia del seu DNI, dirigit a la Penya El CUC email: penyaelcuc@penyaelcuc.es

Atenció!!
- El fet d'omplir i enviar este formulari NO implica ser membre de La Penya El CUC. Posteriorment caldrà que la sol·licitud siga revisada i acceptada per la Junta Directiva així com es contempla al reglament intern de la penya.
- Els membres de la penya EL CUC, així com marca els seus estatuts, poden gaudir de totes aquelles activitats que es promouen. Al mateix temps, els membres estan obligats al pagament d'una quota anual així com al compliment de participar en activitats que promouen el manteniment econòmic de la penya, com loteries i altres.